O projekcie

Projekt pn. „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” został zatwierdzony do realizacji decyzją Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 roku.
Projekt jest realizowany w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
Wartość projektu: 1 923 643,20 PLN.
Kwota przyznanego dofinansowania: 1 923 643,20 PLN.

Projekt jest realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) natomiast szkolenia w imieniu CSIOZ prowadzone są przez firmę InterIT sp. z o.o.

Celem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy kadry medycznej oraz zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia w zakresie dostępności, możliwości i korzyści płynących z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Projekt przewiduje przeszkolenie łącznie 1 440 osób, aktywnych zawodowo pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podmioty lecznicze, praktyki indywidualne i grupowe) posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, tj. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, kadra zarządzająca. Grupą preferowaną w Projekcie są osoby w wieku 45 oraz osoby które w swoim miejscu pracy nie mają wdrożonych systemów informatycznych. W ramach Projektu zostanie zorganizowanych 12 szkoleń, w 12 miastach wojewódzkich, w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Szkolenia przyjmą formę wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych. Wykłady zostaną podzielone na 4 bloki tematyczne, które będą prowadzone w formie jednostronnej prezentacji zagadnień, będących przedmiotem szkoleń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz platformy e-learningowej. Wykłady będą obejmować również elementy dyskusji z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym narzędziem wspomagającym proces szkoleniowy będzie platforma e-learningowa, umożliwiająca odbycie kursów interaktywnych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Platforma e-learningowa będzie dostępna przez trzy lata po zakończeniu projektu. Kto więc, nie zdąży wziąć udziału w szkoleniach bezpośrednio, będzie mógł poprzez internet przejść szkolenie dzięki platformie e-learningowej.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wpisała Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 68-000317-003-0003.
Projekt realizowany przez CSIOZ dostał akredytację na okres od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. na realizację szkoleń w formie kursów medycznych w ramach projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”. Dzięki temu uczestnictwo w jednym z dwudniowych szkoleń pozwoli na uzyskanie 14 punktów edukacyjnych.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl www.ezdrowie.gov.pl www.csioz.gov.pl polityka prywatności

Realizator szkolenia:

Wersja 1.0.1