Rekrutacja

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenia realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”.
Projekt jest realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) natomiast szkolenia w imieniu CSIOZ prowadzone są przez firmę InterIT sp. z o.o.

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje dotyczące realizowanych szkoleń i możliwości w nich uczestnictwa.

Uczestnicy szkoleń

W ramach Projektu przeprowadzone zostaną dwudniowe szkolenia w 12 miastach wojewódzkich, skierowane do:

 • przedstawicieli kadry: zarządzającej ochroną zdrowia, tj. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy komórek organizacyjnych, w tym ordynatorzy oraz pielęgniarki oddziałowe, ich zastępcy;
 • przedstawicieli lekarzy, w tym lekarzy dentystów;
 • przedstawicieli pielęgniarek i położnych.

Lokalizacje oraz terminy szkoleń, znajdziesz klikając w zakładkę Harmonogram

Liczba uczestników szkoleń

Każde szkolenie zostanie przeprowadzone dla 120 uczestników (w tym po 40 przedstawicieli kadry zarządzającej, lekarzy/lekarzy dentystów, pielęgniarek/położnych).

Program szkoleń

Program szkoleń obejmuje część wykładową i ćwiczeniową. Ramowy program został zaprezentowany poniżej.

Blok I - Wprowadzenie (2,5 h zegarowe):
 • diagnoza stanu infrastruktury ICT w kraju,
 • identyfikacja barier i czynników rozwoju technologicznego,
 • dobre praktyki,
 • omówienie produktów projektu P1.
Blok II - Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej, podstawy prawne i praktyka stosowania (4,5 h):
 • rodzaje dokumentacji medycznej,
 • obieg elektronicznych dokumentów,
 • przechowywanie dokumentacji,
 • zabezpieczenia dokumentacji,
 • udostępnianie dokumentacji,
 • przygotowanie jednostki do wdrożenia.
Blok III - Przegląd dostępnych systemów informatycznych (2,5 h):
 • organizacja przychodni, szpitala (systemy wykorzystywane w części klinicznej i administracyjnej).
Blok IV - Korzyści z zastosowań technicznych (0,5 h):
 • z punktu widzenia systemów ochrony zdrowia, organów założycielskich, personelu, pacjentów.
Blok V – Ćwiczenia z wykorzystaniem platformy elearningowej (3h)
 • Elektroniczna karta pacjenta
 • Historia leczenia pacjenta, systemy eHR
 • Terminarz i grafik dyżurów
 • Koncepcja obsługi produktów projektu P1
 • Systemy telemedyczne
 • Interoperacyjność systemów EDM, systemy kodowania
Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Rekrutacja uczestników szkoleń będzie przeprowadzona wśród pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podmioty lecznicze i praktyki zawodowe indywidualne i grupowe) posiadających umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą
z oddziałem NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.
Rekrutacja przeprowadzona zostanie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Nie został wprowadzony limit dotyczący liczby osób z jednego podmiotu.
Preferowaną grupą szkoleniową będą osoby w wieku 45+ oraz osoby które w swoim miejscu pracy nie maja wdrożonych systemów informatycznych.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o wzięcie udziału w szkoleniu jest zobowiązana do złożenia u organizatora szkolenia w terminie przez niego wyznaczonym kompletu dokumentów:
 1. formularz zgłoszeniowy,
 2. dokument potwierdzający zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność leczniczą albo oświadczenie uczestnika szkoleń
  o zatrudnieniu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 3. oświadczenie o wykonywaniu działalności zawodowej na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej
  z oddziałem NFZ albo udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów,
 4. kopia prawa wykonywania zawodu (nie dotyczy kadry zarządzającej),
 5. kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 6. deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
 7. oświadczenie uczestnika szkolenia dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 8. oświadczenie uczestnika szkolenia dotyczące zatrudnienia w podmiocie, w którym nie ma wdrożonych systemów informatycznych,
 9. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 10. zaświadczenie dotyczące przynależności do grupy zawodowej kadra zarządzająca (dla przedstawicieli kadry zarządzającej).
Wzory dokumentów znajdziesz w zakładce Dokumenty do pobrania.

Profity

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w postaci papierowej i elektronicznej oraz materiały promocyjne.

Poza tym uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu i w przypadku pozytywnego zdania egzaminu kończącego szkolenie, certyfikat potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności przekazywanych podczas szkolenia.

Uczestnicy dojeżdżający na szkolenie spoza miejscowości, w której odbywa się dane szkolenie mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu do wysokości 150 zł zgodnie z Regulaminem zwrotu poniesionych wydatków przez Uczestników szkoleń.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny

Zgłoszenia

Tradycyjne:
Kontakt telefoniczny pod numer 504 315 586
Kontakt mailowy alicja.pakalska@interit.eu

Elektroniczne:
Przy pomocy platformy e-learningowej

Najbliższe terminy szkoleń stacjonarnych

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl www.ezdrowie.gov.pl www.csioz.gov.pl polityka prywatności

Realizator szkolenia:

Wersja 1.0.1